Mokinių priėmimas

 

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ IR  BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka parengta, remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 29 str., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-445 patvirtintu „Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu“.

2. Mokyklų aptarnavimo teritorijos savivaldybės tarybos sprendimu nustatomos atskiroms mokykloms ir (arba) atskiroms mokyklų ugdymo pakopoms (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas).

3. Individuali mokyklų komplektavimo tvarka gali būti numatyta mokyklų nuostatuose, tačiau ji negali prieštarauti Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiams dokumentams bei šiai tvarkai.

4. Mokyklų vadovai įpareigojami kaupti duomenis apie prognozuojamą kitų mokslo metų mokinių skaičių ir kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 1 d. pateikti duomenis savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

5. Mokyklų vadovai iki einamųjų mokslo metų kovo 15 d. privalo mokyklos tarybos nustatyta tvarka tėvus  informuoti:

5.1. apie kitais mokslo metais numatomus formuoti jungtinius klasių komplektus ir nekomplektuojamas klases;

5.2. apie kitas numatomas permainas klasių komplektavime.

 

II. PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

 

6. Mokyklos mokinių skaičių komplektuoja, atsižvelgdamos į savo projektinį pajėgumą ir rajono savivaldybės tarybos patvirtintą bendrojo lavinimo klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, kuris kiekvienais kalendoriniais metais patvirtinamas Šakių rajono savivaldybės tarybos mokyklų ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;               

7. Savivaldybės teritorijoje bendrojo lavinimo mokyklose mokoma pagal pradinio (kodas 101001001), pradinio specialiojo ugdymo (kodas 107001003), pagrindinio (kodas 201001001), pagrindinio specialiojo ugdymo (kodas 207001003), suaugusiųjų pagrindinio (205001001), vidurinio (kodas 301001001), suaugusiųjų vidurinio (kodas 305001001) ugdymo programas. 

8. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, mokiniai bei suaugusieji, nemokantys lietuvių kalbos, į bendrojo lavinimo mokyklas mokytis priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3991).

9. Į mokyklos 1-4 klases (pradinio ugdymo programa), 5-10 klases (pagrindinio ugdymo programa), 11-12 klases (vidurinio ugdymo programa) pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos arba mokyklos ugdymo pakopos aptarnaujamoje teritorijoje;

10. Mokiniai į mokyklą priimami tik nustatyta tvarka, pasirašius mokymosi sutartį:

10.1. už mokinį iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). 14-16 metų mokinys sutartį pasirašo pats, turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;

10.2. sutartis sudaroma 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas segamas į asmens bylą;

10.3. sutartis registruojama Mokymo sutarčių knygoje;

10.4. sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į  mokinių registrą, abėcėlinę knygą ir formuojama jo asmens byla.

11. Specialiųjų poreikių mokiniai mokytis priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams, kurios gali teikti atitinkamą išsilavinimą. O asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrojo ugdymo ar specialiųjų mokyklų specialiojo ugdymo skyrius, specialiąsias klases (grupes) pagal nustatytus kriterijus.

12. Per mokslo metus mokiniai priimami mokytis į laisvas vietas mokyklose esančiuose klasių komplektuose.

12.1. mokyklų vadovai, priimdami mokinius į mokyklas, griežtai vadovaujasi mokykloms nustatytomis teritorijų ribomis, išskyrus 13 ir 14 punktuose išvardintus atvejus. Ši nuostata taikoma naujai atvykstantiems mokiniams nuo 2012 metų kovo pirmos dienos.

12.2. Mokiniui, pasirinkusiam ne artimiausią mokyklą pagal gyvenamą vietą, o mokyklą, kuriai nėra tarybos priskirta jo gyvenamoji teritorija, nebus kompensuojamos kelionės išlaidos ir jis nebus vežiojamas geltonaisiais autobusais. Tėvai (globėjai) apie tai pasirašo mokymo sutartyje.

13. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę, vadovaujantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 6.15 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.

14. Teritorijų priskyrimo principas netaikomas priimant mokytis (ugdytis):

14.1. pagal vidurinio ugdymo programą:

14.1.1. į Šakių „Žiburio" gimnaziją (1-4 gimnazijos klases ir suaugusiųjų klases);

14.1.2. į Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrių.

14.2. asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimant mokytis į Gelgaudiškio specialiąją mokyklą ir į Šakių mokyklos darželio „Berželis“ specialiojo ugdymo grupes ir klases.

15. Pageidaujant mokytis mokykloje, kai mokinys gyvena mokyklai savivaldybės tarybos nepriskirtoje teritorijoje, jis priimamas mokytis, jei mokykloje yra laisvų vietų.

16. Prašymai dėl priėmimo mokytis mokykloje pateikiami mokyklos direktoriui.

17. Prašymų priėmimo pradžia vasario 1 d., pabaiga − rugpjūčio 1 diena.

18. Prašymai registruojami tam skirtose knygose ir/arba tam skirtoje kompiuterio duomenų bazėje.

19. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu (-ais).

20. Asmeniui, įgijusiam pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą ir pageidaujančiam geriau pasirengti toliau mokytis, sudaromos sąlygos pakartotinai mokytis pageidaujamų bendrojo lavinimo dalykų ir laikyti egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

21. Asmuo, neturintis išsilavinimą liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

22. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.

 

 II.1 PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

23. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai (atskiru atveju ir jaunesnis, jei yra pakankamai subrendęs. Vaiko brandumą patvirtina Pedagoginė psichologinė tarnyba).

24. Tėvai (globėjai) pateikia mokyklos direktoriui šiuos dokumentus:

24.1. atvykstant mokytis į bendrojo ugdymo mokyklos pirmąją klasę – prašymą, gimimo liudijimo kopiją ir nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatos būklę;

24.2. atvykstant mokytis į pirmąją specialiosios mokyklos klasę – prašymą, gimimo liudijimo kopiją, nustatytos formos pažymą apie sveikatos būklę, pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/arba švietimo pagalbos skyrimo, pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo.
24.3. atvykstant mokytis į bendrojo ugdymo mokyklos 2-4 klases mokslo metų pradžioje − prašymą ir laisvos formos pažymą apie mokymosi pasiekimus;

24.4. atvykstant mokytis į specialiosios mokyklos 2-4 klases – prašymą, gimimo liudijimo kopiją, nustatytos formos pažymą apie sveikatos būklę,  pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/arba švietimo pagalbos skyrimo, pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo

24.5. atvykstant į bendrojo ugdymo mokyklą mokslo metų laikotarpiu – prašymą ir laisvos formos pažymą apie mokymosi pasiekimus.

 

II.2 PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

25. Mokyklos direktoriui pateikiami šie dokumentai:

25.1. atvykstant mokytis į bendrojo ugdymo mokyklos penktąją klasę mokslo metų pradžioje - prašymas ir pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

25.2. atvykstant mokytis į specialiosios mokyklos 5-ąją klasę – prašymas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, nustatytos formos pažyma apie sveikatos būklę, pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir/arba švietimo pagalbos skyrimo, pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo.

25.3. atvykstant mokytis į bendrojo ugdymo mokyklos 6-8 ir 10 klases mokslo metų pradžioje – prašymas ir mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

25.4. atvykstant mokytis į specialiosios mokyklos 6-8 ir 10 klases – prašymas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, nustatytos formos pažyma apie sveikatos būklę, pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir/arba švietimo pagalbos skyrimo, pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo.

25.5. atvykstant mokytis į bendrojo ugdymo mokyklos 9 klasę mokslo metų pradžioje  – prašymas ir pažymėjimas apie pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimą;

25.6. atvykstant mokytis į specialiosios mokyklos 9 klasę – prašymas, pažymėjimas apie pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimą, nustatytos formos pažyma apie sveikatos būklę, pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir/arba švietimo pagalbos skyrimo, pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo.

25.7. atvykstant į bendrojo ugdymo mokyklą mokslo metų laikotarpiu – laisvos formos pažyma;

26. Mokinys, baigęs pritaikytą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui prašymą bei pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą priimamas mokytis pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą. Baigęs individualizuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui prašymą bei  pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą  priimamas mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą.

27. Mokytis į gimnazijos I-ąją klasę priimami mokiniai, pateikę prašymą ir pagrindinio išsilavinimo pirmosios dalies baigimo pažymėjimą.

28. Jei į gimnazijos I-ąją klasę pateikiama daugiau prašymų nei gimnazija gali priimti, priėmimas vykdomas pagal šiuos kriterijus:

28.1. gimnazijos aptarnaujama teritorija;

28.2. mokiniai, turintys aukštesnius 8-os klasės baigimo mokymosi pasiekimus (skaičiuojamas visų mokomųjų dalykų metinių pažymių vidurkis);

28.3. teritorijoje, iš kur atvyko mokinys yra/nėra ugdymo įstaigos, galinčios mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą.
28.4. mokinys, atvykdamas į gimnaziją, pakeliui pravažiuoja/nepravažiuoja ugdymo įstaigos, galinčios mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą.

28.5. Rajoninių ir respublikinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai ir prizininkai.

29. Mokytis į gimnazijos II-ąją klasę priimama pateikus prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, esant laisvų vietų sukomplektuotose klasėse. Pirmumo teise priimami mokiniai turintys aukštesnius I-osios (9-os) klasės metinius įvertinimus (skaičiuojamas visų mokomųjų dalykų metinių pažymių vidurkis)

30. Atvykstant mokytis į gimnaziją per mokslo metus pateikiamas prašymas ir laisvos formos pažyma apie mokymosi rezultatus.

31. Mokinys, baigęs pritaikytą pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, pateikęs mokyklos direktoriui prašymą, pagrindinio išsilavinimo pirmosios dalies baigimo pažymėjimą bei ir Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymo poreikius priimamas mokytis pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį. Baigęs individualizuotą pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, pateikęs mokyklos direktoriui prašymą, pagrindinio išsilavinimo pirmosios dalies baigimo pažymėjimą bei Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymo poreikius priimamas mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį.

  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius.

44.1. Mokyklų vadovams, pažeidusiems šią mokinių priėmimo tvarką (ypatingai tvarkos 12 punktą), neskiriami jokie priedai prie tarnybinių atlyginimų.

45. Mokyklos direktorius atsako už Tvarkos įgyvendinimą ir klasių bei grupių komplektavimą.

46. Tvarkos įgyvendinimo priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Mokinių priėmimas.
Powered by Joomla 1.7 Templates