Projektas "Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse erdvėse"

Prieš du metus mūsų mokykla tapo mokykla - daugiafunkciu centru. Tai daug įpareigojantis pasikeitimas, nes tapome viso miestelio švietimo ir kultūros centru. Norint išlikti traukos centru, pedagoginiam personalui būtina nuolat tobulinti savo kompetencijas, atnaujinti mokymą naujais metodais, patirtimis, naudojant naujausią ne tik savo šalies, bet ir užsienio švietimo institucijų informaciją, metodus ir patirtį. Kaip ugdymo proceso atnaujinimą, po šio projekto į mokymo planus įtraukėme kūrybiškumo ugdymo veiklas netradicinėse aplinkose. Šioms kompetencijoms plėtoti galimybių suteikė kursai Ispanijoje bei bendradarbiavimas su užsienio kolegomis kursų metu ir po jų.

Projekto "Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse erdvėse" tikslai buvo:

1. Kelti pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, kuriant ir pritaikant netradicines erdves kūrybiškumo ugdymui.

2. Susipažinti su įvairių šalių mokyklų sėkmingomis patirtimis, įgyti patirties iš užsienio kolegų ir skatinti tarptautiškumą švietimo srityje.

3. Skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystės projektus.

4. Gerinti užsienio kalbų mokymosi lygį.

Kursuose dalyvavo 4 mūsų institucijos mokytojai iš skirtingų metodikos grupių. Jie savo žinias, įgytas užsienio mokymo institucijose, parnešė į savo mokyklą - daugiafunkcį centrą ir perdavė kolegoms per metodinių grupių veiklą bei tiesioginiame darbe su mokiniais ir bendruomeniečiais. Kursuose dalyvavę pedagogai skleidė savo patirtį tapdami savo kolegų ir bendraminčių mentoriais rajone.

Ruošdamiesi dalyvavimui projekte mokytojai domėjosi Europos švietimo politikos naujienomis, tendencijomis, ekspertų straipsniais ir rekomendacijomis, įvairiais švietimo tyrimais, tad projektas buvo įvykdytas teisingai ir pasiekė ženklų rezultatą. Dalyviai susipažino su viešai skelbiamomis kolegų iš įvairių Europos šalių patirtimis "Epale", forumuose ir tinklaraščiuose domėjosi aktualiomis temomis, plėtė savo kompetencijas prieš kursus.

Po kursų buvo parengta elektroninė brošiūra iš kursuose gautos informacijos ir patalpinta mokyklos tinklapyje, paviešinta 2 pedagogų konferencijose rajone. Todėl sėkmingai juo gali naudotis mūsų ir kitų mokyklų mokytojai. Projekto patirtys buvo perteikiamos spaudoje, mokyklos ir rajono metodikos grupių susirinkimuose, rajono mokytojų forume "Kolega - kolegai" ir kt.

Mokytojai, dalyvavę projekte, aktyviai įsitraukė į mokyklos veiklos planavimą. Naujos žinios ir kompetencijos tapo atsvaros tašku mokyklos strateginiame vystyme Europos link. Nauji metodai buvo sėkmingai įtraukti į mūsų mokymo programas. Naujos žinios ir kompetencijos paskatino mokytojus kartu su mokiniais žengti kūrybinių ieškojimų ir atradimų link. Kūrybiškumo ugdymas paskatino mokinius tapti emocionalesniais, skatino pasitikėjimą savimi, žaismingumą, darbštumą, kritiškumą, orientavimąsi į save, žadino smalsumą, formavo darbo grupėje įgūdžius.

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro sprendimo teikti paraišką tarptautiniam projektui apsvarstymas suteikė kiekvienam būsimajam dalyviui galimybę apsvarstyti savo norą dalyvauti projekte, savikritiškai įvertinti savo pastangas ir indėlį prisidedant prie kuriamo projekto, dalyvavimo jame, įnešant savo darbą ir pastangas bei įsipareigojimą dalintis kursuose įgytomis kompetencijomis.

Dalyvių atranka paskatino mokytojus įsigilinti į savianalizę. Reikėjo pateikti aprašymą apie savo gebėjimus rengti ir vykdyti projektus, motyvaciją dalyvauti projekte, kaip projekto veikla bus aktuali jo darbe.

Buvo suformuota projekto veiklos grupė ir paskirtas atsakingas už tinkamą ir savalaikį veiklų vykdymą, dokumentų rengimą.

Dalyvių susirinkime buvo aptartos projekto veiklos. Kiekvienas projekto dalyvis pasirašė sutartį, kurioje atsakingai apsvarstęs savo galimybes, įsipareigojo ruoštis veikloms, atlikti visas numatytas užduotis bei dalintis patirtimi. Tai paskatino projekto dalyvius atsakingai vertinti save ir savo kompetencijas, kad galėtų naudingai prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Užmezgus ryšius su ESMOVIA projekto dalyviai aptarė veiklas, tikslus, kiekvienas išsakė lūkesčius, derino juos su organizatoriais ir pasirašė sutartį.

Pasiruošimo kursams etape projekte dalyvaujantys asmenys domėjosi Europos švietimo politikos naujienomis, tendencijomis, ekspertų straipsniais ir rekomendacijomis, įvairiais švietimo tyrimais, kad projektas būtų įvykdytas teisingai ir pasiektų kuo geresnį rezultatą. Dalyviai susipažino su viešai skelbiamomis kolegų iš įvairių Europos šalių patirtimis "Epale" forumuose ir tinklaraščiuose, domėjosi aktualiomis temomis, plėtė savo akiratį.

Dalyviai užpildė "Europass" gyvenimo aprašymus, mobilumo dokumentus ir kalbų pasą (atlikus kalbų lygių nustatymo testus), siekiant įsivertinti savo anglų kalbos mokėjimo lygį.

Po kursų buvo susisteminta kursuose gauta informacija, parengtas skaitmeninis jos turinys. Skleidžiama patirtis, tampant savo kolegų ir bendraminčių mentoriais. Projekto patirtys perteiktos spaudoje, mokyklos ir rajono metodikos grupių susirinkimuose, rajono mokytojų forume "Kolga - kolegai"

Nauji mokymo(-si) metodai ir priemonės, sudarant naujų mokslo metų ugdymo planą, įtraukiami į mokyklos - daugiafunkcio centro veiklų planus.

Parengiama galutinė projekto ataskaita ir visa informacija pateikiama "Mobility Tool+" sistemoje.

Pranešimas Erasmus+ projekto sėkmės paslaptys >>>>

 

Brošiūra „Kūrybiškumas šiuolaikinėje mokykloje: misija įmanoma“ >>>>

 

Programa „Darni mokykla"

sok darnaus logoLietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su partneriais inicijuoja Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą ,,Darni Mokykla", kurios tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Darnaus vystymosi švietimas padeda plėtoti ir stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių gebėjimą svarstyti klausimus ir priimti sprendimus darnaus vystymosi labui. Jis gali padėti pakeisti žmonių požiūrį, vertybines nuostatas ir taip suteikti jiems galimybę kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį, gerinti savo ir aplinkinių gyvenimo kokybę. Darnaus vystymosi švietimas gali padėti ugdyti kritiškai mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį tinkamai vertinti naujas vizijas, koncepcijas bei kurti.  

 

Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą sudarys:

I. Ekologinio pėdsako tyrimas

II. Ugdymo įstaigų vadovų forumas

III. Mokymai mokytojams

IV. ,,Darnios mokyklos“ kūrimo kampanija

V. Baigiamoji programos konferencija

Programos trukmė: 1 metai (nuo 2014 m. vasario iki 2015 m. vasario).

Programos iniciatoriai: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ir AB LESTO

Iniciatyvą palaiko LR Švietimo ir mokslo ministerija

Partneriai: Bankas „Swedbank“, VšĮ PTO.

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Projektai.
Powered by Joomla 1.7 Templates