Teisės aktai

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ:

1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=)

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (projektas) (http://www.smm.lt/strategija/docs/VSS%202013%20metmenys%202012-05-16.pdf)

3. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_bendras.aspx)

4. Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=)

5. Švietimo aprūpinimo standartai (http://www.sac.smm.lt/images/file/Svietimo%20aprupinimo%20standartai.pdf)

6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (http://www.infolex.lt/ta/27274)

7. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų  įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (http://www.smm.lt/naujienos/docs/ekofin/APRASAS%20GALUTINIS%2006%2027.pdf)

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt 

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Teisinė informacija.
Powered by Joomla 1.7 Templates