Mokinių elgesio taisyklės

Mokyklos priemonių taikymo įsakymas netinkamai besielgiantiems mokiniams--->>>

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams--->>>

Mokinių elgesio taisyklės mokykloje

1. PAMOKOS:

1.1.  Į pamokas ateik laiku ir nevėluok.

1.2.  Prieš pamokas pasikabink striukę rūbinėje, nepalik kišenėse asmeninių daiktų.

1.3.  Nebėk iš pamokų.

1.4.  Nepraleisk pamokų be priežasties.

1.5.  Atsinešk į mokyklą vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos pamokoms, būk atlikęs namų darbus.

1.6.  Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų, pirotechnikos, sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų ir daiktų).

1.7.  Pamokų metu išjunk mobiliojo telefono garsą, naudok jį tik pertraukų metu.

1.8.  Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, netrukdyk draugams ir mokytojui.

2. PERTRAUKOS:

2.1.  Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk budintiems mokiniams ar mokytojui jį išvėdinti.

2.2.  Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, saugok savo ir kitų sveikatą.

2.3.  Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.

2.4.  Laisvų pamokų metu netriukšmauk ir netrukdyk dirbantiems. Laisvos pamokos laiką panaudok racionaliai (bibliotekoje, informaciniame centre ir t.t.).

2.5.  Budėjimo metu vykdyk paskirtus įpareigojimus.

3. TARPUSAVIO SANTYKIAI:

3.1.  Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk.

3.2.  Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų ir kitų mokinių.

3.3.  Nežemink mokyklos mokytojų ir mokinių.

3.4.  Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudojamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.

3.5.  Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir priimtus įsipareigojimus.

3.6.  Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.

3.7.  Laikykis bibliotekos, informacinio centro, kompiuterių naudojimosi taisyklių.

3.8.  Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir svečiuose.

4. ELGESYS RENGINIUOSE:

4.1.  Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur metu.

4.2.  Jeigu renginys vyksta pamokų metų, dalyvavimas jame privalomas.

4.3.  Visada lauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.

5. MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA:

5.1.  Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų medžiagų mokykloje ir jos teritorijoje.

5.2.  Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje aplinkoje.

5.3.  Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių augalų ir lauko inventoriaus (suolelių, karstyklių, treniruoklių ir kt.).

5.4.  Saugok mokyklos turtą ir nerašinėk ant sienų ir suolų. Savo darbo vietą palik tvarkingą.

5.5.  Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas ir laiku.

5.6.  Valgykloje netriukšmauk, kultūringai elkis prie stalo, nemėtyk maisto, nusinešk indus.

6. PAGYRIMAI IR NUOBAUDOS:

Žinok, kad:

6.1.  Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir pavyzdingą lankomumą mokyklos administracija pagirs ir paskatins Tave padėkomis.

6.2.  Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos įvairios nuobaudos:
a) Žodinis įspėjimas
b) Pastaba
c) Papeikimas
d) Griežtas papeikimas
e) Šalinimas iš mokyklos

6.3. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas Vaiko gerovės komisijoje  , skiriant tam tikrą nuobaudą.

     AUKSINĖ TAISYKLĖ – LAIKYKIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NETURĖSI PROBLEMŲ!

 

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Mokiniams.
Powered by Joomla 1.7 Templates